Regulamin

§1 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH, ODRABIANIE ZAJĘĆ, ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ, ROZWIĄZYWANIE GRUPY.

1.1 Zapisanie się na zajęcia organizowane przez Annę Jurcimierską prowadzącą szkolę tańca pod nazwą Pole Dance Centrum (zwana dalej PDC) jest jednoznaczne z przyjęciem, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania regulaminu PDC oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez PDC danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 oraz art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Patrz szerzej: § 2.

1.2  Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia klientów PDC z obowiązku jego stosowania. 

1.3  PDC zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu w dowolnym terminie.

1.4  Informacja o zmianie regulaminu będzie podana na fanpage PDC oraz na zajęciach.

1.5 W zajęciach mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie (w przypadku osób niepełnoletnich  wymagany jest podpis rodzica / opiekuna prawnego).

1.6 Do uczestnictwa w zajęciach PDC upoważnia wykupienie karnetu lub opłaty z tytułu uczestnictwa w pojedynczych zajęciach z bieżącej oferty PDC.

1.7  Liczba osób w grupach jest ograniczona. Klienci PDC trenują w stałych zamkniętych grupach o dostosowanym do ich umiejętności poziomie zaawansowania.

1.8  W przypadku zapełnienia się grupy lista zapisów zostaje zamknięta.

1.9 Płatność za zajęcia dokonywana jest wyłącznie i w całości gotówką w PDC. W przypadku  przedłużania karnetu, wpłaty za kolejny karnet należy dokonać „z góry” na ostatnich zajęciach z  kończącego się karnetu. Osoby bez opłaconego karnetu nie mają możliwości uczestniczenia w zajęciach.

1.10 Wpłata jest gwarancją uzyskania miejsca na poszczególne zajęcia. Po uiszczeniu opłaty, klient dostanie karnet upoważniający go do uczestnictwa w opłaconych zajęciach. Karnet wystawiany jest imiennie i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.

1.11 Klient jest zobowiązany do poinformowania o ewentualnej rezygnacji z kontynuowania zajęć, bądź decyzji dotyczącej zakupu „wejściówek” na poszczególne zajęcia zamiast pełnego karnetu, najpóźniej tydzień przed datą rozpoczęcia nowego karnetu. Tylko zgłoszona informacja o rezygnacji z kontynuowania zajęć w ww. terminie zwalnia klienta z opłaty za kolejny karnet. 

1.12 Klient decydujący się na zakup jednorazowych wejść na zajęcia zobowiązany jest do wcześniejszego zapisania się na poszczególne zajęcia. Osoby, korzystające z jednorazowych wejść nie mają gwarancji rezerwacji miejsca w danej grupie.

1.13 Klienci posiadający karnet mają pierwszeństwo do uczestnictwa w zajęciach oraz gwarancje miejsca w danej grupie.

1.14 Karnet jest usługą z 4-tygodniowym terminem ważności. W razie nieobecności na zajęciach można odrobić maksymalnie dwa zajęcia z opłaconego karnetu w specjalnie do tego wyznaczonych terminach.

1.15 Opuszczone zajęcia można odpracować w trakcie 14 dni liczonych od daty nieobecności.

1.16  Na zajęcia przeznaczone do odrabiania obowiązują wcześniejsze zapisy.

1.17 Zapisanie się na odrabianie jest wiążące. Nie ma możliwości zmiany terminu.

1.18 Po zakończonym karnecie wszystkie nieobecności są traktowane jak wykorzystane.

1.19 PDC zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zajęć przeznaczonych do odrabiania nieobecności oraz poinformowaniu o ewentualnych zmianach poprzez fanpage Pole Dance Centrum oraz umieszczenia odpowiednich zmian grafiku, z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. 

1.20  W przypadku nieobecności Klienta na opłaconych przez niego zajęciach, jak również rezygnacji z  zajęć, PDC nie zwraca Klientowi wpłaconej kwoty.

1.21 Klient ma prawo raz na 6 miesięcy do zawieszenia opłaconego karnetu na okres maksymalnie 4 tygodni. Ważność karnetu zostanie wtedy przedłużona o okres zawieszenia. Klient z zawieszonym oraz opłaconym karnetem ma gwarancje miejsca w grupie do której uczęszcza.

1.22 Chęć zawieszenia karnetu  Klient jest zobowiązany zgłosić najpóźniej dzień przed datą rozpoczynającą okres zawieszenia karnetu. 

1.23 Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, pierwszeństwo na zajęciach mają osoby z wykupionym  na daną grupę karnetem.

1.24 W przypadku małej ilości uczestników, PDC ma prawo rozwiązać grupę. W takim przypadku PDC proponuje udział w zajęciach innej grupy lub zwraca wpłacone przez Klienta pieniądze za  niewykorzystane zajęcia.

1.25 W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora PDC ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia, bez konieczności wcześniejszego informowania kursantów.

1.26 W sytuacjach losowych PDC ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym  terminie, ustalonym z kursantami lub ważność karnetu zostanie wydłużona o odwołane zajęcia.

1.27 Ćwiczenia na otwartej sali (open pole) odbywają się bez udziału instruktora.

§2 DANE OSOBOWE

2.1. Administratorem Pani/Pana (osób uczestniczących w zajęciach organizowanych przez PDC) dobrowolnie podanych danych osobowych jest: Anna Jurcimierska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Jurcimierska NIP: 6423188333, adres wykonywania działalności gospodarczej: ul. Jana III Sobieskiego 15, 44-200 Rybnik, poczta elektroniczna: anna.jurcimierska@gmail.com, adres korespondencyjny: ul. Adama Asnyka 23, 44-200 Rybnik, prowadząca szkolę tańca pod nazwą Pole Dance Centrum (zwana dalej PDC).

2.2. Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż jako administrator Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane tylko w celu ściśle związanym z realizowaną usługą oraz przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji tejże usługi. 

2.3. Dane osobowe mogą być wykorzystane w celach marketingowych (takich jak: informowanie o promocjach PDC, aktualnych zajęciach, imprezach sportowych) tylko jeśli wyrażą Państwo na to zgodę. Klient udostępnia swoje dane osobowe dobrowolnie. Administrator gromadzi dane osobowe klienta w sposób określony w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 

2.4. Dane osobowe klienta są przetwarzane w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług, a w szczególności w celu: 
– kontaktowania się PDC z klientem drogą mailową, elektroniczną, pocztową;
– ustalania harmonogramów zajęć;
– sprzedaży karnetów;
– wystawiania faktur i innych dokumentów księgowych niezbędnych do prowadzenia księgowości działalności gospodarczej.

§3 CENNIK

3.1 Obowiązujące ceny za poszczególne karnety i usługi PDC dostępne są w recepcji szkoły, na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej.

3.2 PDC zastrzega sobie prawo do zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie, z minimum miesięcznym wyprzedzeniem na fanpage’u Pole Dance Centrum na Facebooku. 

§4 BEZPIECZEŃSTWO

4.1 Osoby biorące udział w zajęciach Pole Dance, jak również osoby korzystające z otwartej sali – Open Pole, robią to każdorazowo na własną odpowiedzialność. PDC nie ubezpiecza uczestników zajęć Pole Dance, ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, urazy czy kontuzje powstałe podczas wykonywania ćwiczeń. Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć oraz samodzielnej aktywności każdy uczestnik podpisuje oświadczenie o wykonywaniu poszczególnych figur tanecznych wyłącznie na własną odpowiedzialność.

4.2 Każdy kursant powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez PDC.

4.3 Instruktor ma prawo przepisać kursanta do innej grupy, jeżeli stwierdzi że poziom zaawansowania kursanta jest nieadekwatny do umiejętności reszty grupy.

4.4. Kobiety ciężarne i w połogu nie mogą brać udziału w zajęciach.

4.5. Osoby, które mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem, nie zezwalające na uprawianie zajęć  ruchowych, tj. pole dance, taniec, fitness, ćwiczenia gimnastyczne, oraz osoby przyjmujące lekarstwa,  które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne i psychiczne, nie mogą uczestniczyć w  zajęciach.

4.6. Kursant biorąc udział w zajęciach jest narażony na siniaki, otarcia, urazy mięśni, oparzenia od rury. W skrajnych przypadkach mogą grozić poważne operacje, kontuzje lub nawet śmierć. Kursant bierze pełną odpowiedzialność za swoje zachowanie podczas zajęć oraz samodzielnej aktywności, a także za stan swojego zdrowia psychicznego i fizycznego. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za zachowanie oraz stan zdrowia bierze pełnoprawny opiekun kursanta.

4.7. PDC nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione przez Klientów podczas zajęć. Wskazane jest zabranie cennych przedmiotów ze sobą na salę.

4.8. Dla bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników zajęć w PDC, każdy uczestnik  zobowiązany jest do zaopatrzenia się we własnym zakresie w odpowiedni strój, ręcznik oraz ewentualne wspomagacze przyczepności (np. magnezje).

4.9. Informacje o stosowanym stroju można uzyskać od instruktora prowadzącego zajęcia, lub kontaktując się telefonicznie.

4.10. Przed wejściem na salę ćwiczeń obowiązkowa jest zmiana obuwia. Można ćwiczyć w czystym obuwiu sportowym, w baletkach lub boso.

4.11. W dniu zajęć nie należy smarować się balsamami, kremami, oliwkami itp. (zmniejsza to  przyczepność do rury oraz zwiększa ryzyko wypadku).

4.12. Na sali, w szczególności podczas zajęć, obowiązuje zakaz żucia gumy (możliwość zadławienia).

4.13. Podczas zajęć należy zdejmować biżuterię (zegarki, bransoletki, pierścionki, kolczyki), która może powodować uszkodzenia ciała oraz sprzętu do ćwiczeń.

4.14 Uczestnik zajęć zobowiązuje się do dbania o sprzęt, na którym ćwiczy i zgłaszania instruktorowi  każdej nietypowej sytuacji związanej ze sprzętem.

4.15 Rury do tańca należy czyścić tylko i wyłącznie przeznaczonym do tego płynem wskazanym przez instruktora.

4.16 Zabronione jest samodzielne rozkręcanie, czy przykręcanie rur bez zgody instruktora.

4.17 Zabronione jest przebywanie na sali bez wiedzy i/lub zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora.

4.18 Kursant nie może sam wykonywać figur bez asekuracji instruktora, chyba że instruktor stwierdzi, że kursant może daną figurę wykonać samodzielnie.

§5 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

5.1 Na terenie PDC należy zachować czystość i kulturę osobistą.

5.2 Obowiązuje zakaz wchodzenia do PDC pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.  Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, które weszły na teren PDC nie mają prawa uczestnictwa w wykupionych zajęciach i będą poproszone o opuszczenie studia. W takim wypadku opłata za zajęcia nie będzie zwracana.

5.2 Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody powstałe w wyniku jego działania na terenie PDC.

5.3 PDC może wykonywać zdjęcia i filmiki na potrzeby promocji i reklamy, po wcześniejszej akceptacji ze strony kursanta. W takim przypadku kursant wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w  przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez  PDC.

5.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01. 04. 2022.

Oświadczam, że zapoznałem się i przyjmuję do wiadomości treść Regulaminu Pole Dance Centrum – Szkoły Tańca prowadzonej przez Annę Jurcimierską NIP: 6423188333 przy ul. Jana III Sobieskiego 15, 44-200 Rybnik i zobowiązuję się do przestrzegania zasad uczestnictwa w zajęciach. Oświadczam, że mam pełną świadomość iż biorąc udział w zajęciach jestem narażony na siniaki, otarcia, urazy mięśni, oparzenia od rury. Mam świadomość ryzyka związanego z uczestnictwem w zajęciach zarówno tych grupowych z instruktorem jak i samodzielnych treningów na Sali bez obecności instruktora. W skrajnych przypadkach uczestnictwo w zajęciach może grozić poważnymi kontuzjami, koniecznością przeprowadzenia w związku z tymi operacji/zabiegów medycznych lub nawet śmiercią. Uczestnicząc w zajęciach tanecznych (tzw. pole dance – akrobatyka na rurze) zdaję sobie sprawę, że tego typu aktywność ruchowa jest sportem wysokiego ryzyka. Większość figur jest wykonywana głową w dół na sporej wysokości nad ziemią, co może powodować ryzyko częstych i poważnych kontuzji. Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za swoje zachowanie podczas zajęć oraz samodzielnej aktywności na wolnej Sali bez obecności instruktora, a także za stan swojego zdrowia psychicznego i fizycznego. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za zachowanie oraz stan zdrowia bierze pełnoprawny opiekun kursanta, który jednocześnie wyraża zgodę na uczestnictwo w zajęciach tejże osoby/osób nieletnich.

Prawa autorskie dokumentu zastrzeżone wyłącznie dla Anny Jurcimierskiej zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm. ). Kopiowanie, wykorzystywanie w publikacjach bądź w celach komercyjnych fragmentu lub całego dokumentu wymaga pisemnej zgody Anny Jurcimierskiej.